آریوبرزن حبیبی اصل
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: آریوبرزن حبیبی اصل - جمعه ۱٢ خرداد ،۱۳٩۱

خوش به حال هموطنانی که دراستان های دیگرازهوای پاک شهرشان لذت می برند. هموطنان عزیز مادرخوزستان وجنوب غربی کشوربه دلیل نفوذ این گردوخاک لعنتی نای نفس کشیدن نداریم. هرروزمان بدترازدیروز است. کوههای زیبای زاگرس ازشدت گردوخاک دیده نمی شوند باهرنفس مشتی خاک به ریه های خودواردمی کنیم. تازه دولت هم گفته برای امسال هیچ بودجه وبرنامه ای برای مبارزه باریزگردها ندارد .یکی ازمسئولان گفته ماسک لازم ودستگاههایی درمدارس واماکن عمومی برای کاهش گردوخاک نصب می کنیم .دستشون دردنکندولی مگه ماچندساعت درمدارس واماکن عمومی می مانیم. تازه شایدهزینه ریختن نفت سیاه و...کمترازاین دستگاهها باشد. «مرحوم حسین پناهی می فرماید: اگرروزی گوجه تمام شودچه می خوریم وخودش جواب می دهدلابد کارشناسان می گویندماهی تابه ها رابخورید.»

به هرحال خوش به حال هموطنانی که هوای پاک دارند والبته ماکه حسودنیستیم فقط می گوییم

آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید!
یک نفر در آب دارد می سپارد جان.
یک نفر دارد که دست و پای دایم می زند
... روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید.
آن زمان که مست هستید از خیال دست یاییدن به دشمن
آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید
که گرفت استید دست ناتوانی را
تا توانایی بهتر را پدید آرید.
آن زمانی که تنگ می بندید
بر کمر هاتان کمر بند
در چه هنگامی بگویم من؟
یک نفر در آب دارد می کند بیهوده جان، قربان!


دوستان فکری به حال من بیچاره کنید.

نویسنده: آریوبرزن حبیبی اصل - پنجشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩۱

مرحوم حسین پناهی کم کم به اسطوره ای ناشناخته تبدیل می شود.مثل خیلی از اسطوره هاکه تازنده هستندکسی آنهارانمی شناسدوقدرآنهارانمی داند. هرروزکه می گذرد گوشه ای دیگراززندگی ساده امادرعین حال پررازورمز حسین پناهی نمودارمی گردد.

مثلا دیروزسوم خرداد91 که برنامه خانواده شبکه یک سیمامیهمان خانواده حاج صادق آهنگران بودواعضای خانواده خاطراتی ازدوران جنگ بیان می کردند،مجری به آهنگران گفت از نوحه های آغازجنگ چیزی به یاددارید؟ ایشان ازنوحه ((کفن بپوش بهرتنم مادرم مادرم)) یادکرد وگفت این شعررازنده یادحسین پناهی برایم فرستادکه بخوانم سپس آهنگران خواست دوباره ازحسین پناهی یادی کندکه نمی دانم چرامجری سخنان ایشان راقطع کرد وبه مسیری دیگرهدایت کرد.

آهنگران گفت که این نوحه راحسین پناهی برایم فرستادونمی دانم ازخودش بودویاازکسی دیگرگرفت. مادرجواب ایشان می گوییم چه کسی غیرازدل دردمندحسین پناهی می تواند این اشعارغمانه رابسراید.

سرودن شعری به این معناومفهوم وبااین جذابیت که به قول آهنگران برای تشویق وتهییج بسیجیان خوانده شد،دلی می خواهدآتشین ودردمند وچه دلی دردمندتر وآتشین ترازدل حسین پناهی.

به هرحال بااین گفته آهنگران بازهم گره ای اززندگی حسین پناهی بازشد ونشان می دهدکه ایشان سیاستمداری بی کینه وبی غل وغش وانقلابی بی پست ونشانی بود. واینکه حاج صادق آهنگران یادی ازحسین پناهی کردهم نشان ازوفاداری وعلاقمندی ایشان به چهره های گمنام انقلاب هست.

یزدان پاک عمرباشکوه وطولانی به حاج صادق آهنگران عطا فرمایید.وروح حسین پناهی راباروح خوبان آخرت ودنیا محشورفرمایید.

آریوبرزن حبیبی اصل
نام:آریوبرزن نام خانوادگی:حبیبی اصل سن:37سال مدرک تحصیلی:فوق لیسانس تاریخ شغل:دبیرتاریخ
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: