آریوبرزن حبیبی اصل
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: آریوبرزن حبیبی اصل - جمعه ٢٧ امرداد ،۱۳٩۱

سی ام مردادماه 1391 این افتخارنصیبم شدتاازآتشکده زردشتیان کرمان بازدیدبه عمل بیاورم .آتشکده زردشتیان کرمان مهمترین محل تجمع زردشتیان کرمان است که فضای آن حال وهوای خاصی به انسان می بخشد.نجواهای عاشقانه موبد وزردشتیان درطواف آتش مقدس مارابه ایران باستان وبه دین اجدادی ایرانیان رهنمون کرده بود. من باموبد آتشکده گپی صمیمی زدم وازاوضاع واحوال وروزگارآنهاسؤالاتی کردم .موبدراستگوابتداقصدجواب دادن نداشت ولی وقتی به اوگفتیم که معلم تاریخ هستیم باخوشرویی جواب سؤالات  راداد.

موبد اززردشت ودین راستگویان حکایت هاگفت واینکه زردشت درکشورخودش غریب است.

سپس موبدبه طواف آتش پرداخت ونجواها ودعاهای عاشقانه ای سرداد. که حدود40دقیقه طول کشید ومن این مدت رازپشت پنجره نظاره گربودم وباخدای خودوالبته به زبان خود رازونیازمی کردم.البته موبدمارابه حضورمستقیم گردادگردآتش مقدس راه نداد. زیرامی ترسید نفس ما آلوده باشد.آلوده ازغیبت و دروغ و...

بعدازحدودیک ساعت ماندن درآتشکده باخاطرات گذشته ایران وزردشت ازموبدوآتشکده خداحافظی کردیم.

نمازهای یومیه ومتن این نمازهابه این شرح است:

متن کامل نمازهای زرتشتیان
هر نماز با این زمزمه آغاز می‌شود.
«باور دارم به دین مزدا پرستی که آورده زرتشت است. پیرو آموزشهای اهورایی هستم که از دیو (دروغ) و دوگانه پرستی به دور است. من یکتاپرست زرتشتی ام و تنها اهورا مزدا را در خور ستایش می‌بینم.

 نماززردشتیان درادامه مطلب


ادامه مطلب ...
آریوبرزن حبیبی اصل
نام:آریوبرزن نام خانوادگی:حبیبی اصل سن:37سال مدرک تحصیلی:فوق لیسانس تاریخ شغل:دبیرتاریخ
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: