آریوبرزن حبیبی اصل
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
تاريخ : سه‌شنبه ٤ بهمن ،۱۳٩٠ | ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ | نویسنده : آریوبرزن حبیبی اصل

پژوهشگران گرامی تاریخ بومی درموردقلعه نادربهمئی به نکات زیرتوجه فرمایید

تاکنون وبراساس منابع استفاده تاریخی ازاین قلعه نظامی وطبیعی به دودوره تاریخی می رسد اول)استفاده امام ابوحمزه اسکاف ارجانی ازداعیان اسماعیلی که بعدازسفربه مصربرای تبلیغ آیین خودش یعنی شیعه هفت امامی به این منطقه واردشدوقلعه نادررابه عنوان مرکزحکومت خودبرای نظارت برنواحی اطراف مثل بهبهان ،رامهرمزودیگرنواحی انتخاب کرد.اسماعیلیان گروهی ازشیعیان هستندکه اعتقاددارندبعدازامام جعفرصادق(ع)فرزندبزرگش اسماعیل امام است ودیگرامامانشان ازنسل اسماعیل هستند.آنهادرمصروشمال آفریقادولت قدرتمندی به وجودآوردندکه حتی ادعای حکومت برجهان اسلام راداشت. دولت اسماعیلیان ایران توسط حسن صیباح درقزوین به وجودآمده بود.آنها مبلغان آیین خودراداعی می نامیدند.این ابوحمزه ازداعیان اسماعیلی بودکه چندین سال درقلعه نادرحکومت کرد.وآنهااسم این قلعه راقلعه الناظر یاکلات النظیرنامیده اندبه معنی قلعه ای که بردیگرمناطق نظارت می کند.پس مردم وپژوهشگران بهمئی بداندکه این مکان روزگاری مرکزحکومت بود.وبهمئی سابقه مرکزی یک حکومت رادارد.حدودقرن 5و6ه.ق.

بهترین منبع برای این واقعیت:کتاب تاریخ ارجان ازم.ح.مصدرمی باشدکه دربازارموجوداست

دوم)استفاده دیگراین قلعه به عنوان یک مرکزحکومت زمانی بودکه حسین خان بهمئی به قصدتشکیل یک حکومت مستقل باسران بختیاری وعرب متحدشدوعلیه رضاشاه پهلوی طغیان کردند.حسین خان بعدازشکست ازرضاشاه به این قلعه پناهنده شدوتاچندین سال مرکز حکومت اوبودواکنون آثاری ازآنهادربالاترین نوک قلعه وجوددارد سالهای ه.ش1303به بعد.

نکته دوم درموردنام این قلعه است.

پژوهشگران گرامی توجه فرماینداسم واقعی این قله (قلعه ناظر)می باشد.وچون مردم بومی برخی کلمات رابه صورت خاص بیان می کننداین اسم به صورت قلعه نادردرآمد.مثلا مردم اینجاظرف هارادرف هاتلفظ می کنندویاخدمت راخذمت تلفظ می کنندوامثال آن .پس اسم این قلعه فقط درمحاورات مردم به قلعه نادرتبدیل شد. 

 آریوبرزن حبیبی اصل
نام:آریوبرزن نام خانوادگی:حبیبی اصل سن:37سال مدرک تحصیلی:فوق لیسانس تاریخ شغل:دبیرتاریخ
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: