آریوبرزن حبیبی اصل
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
تاريخ : پنجشنبه ٤ مهر ،۱۳٩٢ | ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ | نویسنده : آریوبرزن حبیبی اصل

پژوهشگران تاریخ ایران باستان بخوانند:

معرفی استودان(دخمه) آب انارکنگرتلخو(دره نارنجی)

استودان (دخمه)جایی بودکه زردشتیان اجسادمردگان خودرادرآن می گذاشتندتاپرندگان که جزوگروه سپنتامینو(خیر)بودندگوشت بدن آنهارابخورندواستخوان خالی رادرچاهی می ریختند.که به آن استخوان دان یااستودان می گویند.ازنظرآنهاگوشت بدن انسان نباید خوراک مارومورکه جزوگروه انگرمینو(شر)ودشمن انسان هستند،شود.همچنین چون نباید ضایعات مرده خاک راکه ازعناصرسه گانه است ،کثیف کند،اجسادرادرل سنگ هاوکوهها می گذاشتند ،تاضمن خوردن گوشت توسط پرندگان وحشی ،خاک نیزکثیف نشود. درموردچگونگی ساخت دخمه واستودان نظرات خاصی داده شده است.واکثرامی گویندبرای این کار کوه راسوراخ می کردند.ولی استودان یادخمه آب اناردره نارنجی دربخش سرآسیاب شهرستان بهمئی استان کهگیلویه وبویراحمد،یک گواه واقعی است براین نظرکه استودان ها چندتکه هستندوباساروج به هم متصل شدند.درون این استودان به اندازه دونفرانسان بالغ جادارد.

ازپژوهشگران فرهنگ وتمدن ایران باستان می خواهم حتما به استودان های شهرستان بهمئی مخصوصا استودان آب انارسری بزنندوبرروی آن تحقیق کننآریوبرزن حبیبی اصل
نام:آریوبرزن نام خانوادگی:حبیبی اصل سن:37سال مدرک تحصیلی:فوق لیسانس تاریخ شغل:دبیرتاریخ
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: