آریوبرزن حبیبی اصل
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
تاريخ : شنبه ۱٥ امرداد ،۱۳٩٠ | ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ | نویسنده : آریوبرزن حبیبی اصل

امروزبه بهانه شهامت هاودلیری مردم ایران درتلاش برای آزادی در14مرداد1285هجری شمسی تلاش کرده ام یک سری ازعکس های آن روز این آزادمردان وآزادزنان رابه تصویربکشم .شوروحال تاریخی ملت ایران درآن ایام لازم است همیشه دردل تاریخ این کشوربماند.تامردم بدانندگذشتگان مابرای رسیدن به آزادی به چه کارهایی دست زدند. زنده بادآن تحصن هاوآن شوروحال ملت ایران.مشروطه رافقط مردم ایران به وجودآوردندوالبته بعدابدخواهان تاریخ ایران اعم ازعقده ای های داخلی وحسودان خارجی شیرینی مشروطه رابه کام ملت تلخ کردند.همان هایی که شیرینی انقلاب اسلامی راتلخ کردند.ملت ایران برای رسیدن به اولین قانون اساسی مدون خوددرچنین تاریخی به حماسه ای بزرگ دست زد.واولین قانون اساسی آسیاوششمین قانون اساسی دنیاراازآن خودکرد.بعدازسرکوبی مشروطه توسط محمدعلی شاه ،مردم  ایل سلحشوربختیاری به رهبری سرداراسعدبختیاری،مردم شمال به رهبری سرداراعظم محمدولی خان تنکابنی ومردم تبریزبه رهبری ستارخان وبافرخان ،ومردم رشت ودریک کلام ملت ایران  ازاهمه اقوام تهران رافتح کردند تایکباردیگرپیروزی اراده مردم ایران برای آزادی ازدست استبداد رانشان دهند.

جمع شدن مردم درمنزل آیت اله طباطبایی

عین الدوله دامادشاه وصدراعظم زورگوکه باشجاعت مردم برکنارشد

اجتماع مردم مسلح

سفارت انگلیس وتحصن مردم

ستارخان وباقرخان

شعارهای آن ایام

زنده بادایران -زنده بادآزادی -زنده بادمساوات -زنده بادتساوی حقوق زن ومردآریوبرزن حبیبی اصل
نام:آریوبرزن نام خانوادگی:حبیبی اصل سن:37سال مدرک تحصیلی:فوق لیسانس تاریخ شغل:دبیرتاریخ
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: