انتقادشدیدمسئول انجمن اهل قلم شهرستان بهمئی ازبی توجهی اداره ارشاداسلامی استان ب

درجلسه رؤسای انجمن های فرهنگی وهنری شهرستان بهمئی با آقای تقی زاده رئیس این اداره،آقای آریوبرزن حبیبی اصل مسئول انجمن اهل قلم شهرستان بهمئی ازدعوت نکردن نویسندگان بهمئی درمراسم تجلیل ازنویسندگان استان به شدت انتقادکرد. اوبیان داشت شهرستان بهمئی دارای 6مؤلف کتاب وده هانویسنده مقاله علمی است که برخی ازآنهادرکشورنیزسابقه علمی دارند.ایشان عنوان کردآیادراین برنامه که 70 نویسنده دریاسوج موردتقدیرواقع شدند،ماجایگاهی نداشتیم؟ اوهمچنین دراین زمینه ازآقای تقی زاده وآقای کمالوندی مدیرکل ارشادتوضیح خواست.

لازم به ذکراست ،درحاشیه نمایشگاه کتاب از70نویسنده استان باحضورآقای دکترهدایت خواه تقدیربه عمل آمدکه ازنویسندگان بهمئی دراین مراسم دعوت به عمل نیامد.

/ 1 نظر / 24 بازدید
مهرداد

همیشه به بهمئی بی توجهی می شد چیز تازه ای نبود اما باید پیگیر چنین قضایای باشند بهمئی ارزش بیشتر از این دارد