هی عموزندگی همین است(شعری ازحسین پناهی)

سواربرسورتمه ی زمان به پیش میرفتیم

وکسی نبودکه به مابگوید:

هی!عمو!

زندگی همین است!

همین تلویزیون آر.تی.آی سیاه سفید!

همین میگرن های موروثی!

همین هارشدن بخاری نفتی!

همین جست خیزهاوخنده های بی دلیل!

همین برف هاوکلاغ هاکه لهجه لری داشتندانگار!

آری!کسی نبودکه به مابگوید!

تاهمیشه ندانیم

همین کلک زمان است تابگذردبگذری!

واین چنین شدکه گذشت گذشتیم...

«زنده یادحسین پناهی»

/ 0 نظر / 35 بازدید