مناطق گردشگری شهرستان بهمئی

مسافران نوروزی وشهرنشینانی که برای فرار ازفضای بسته وکسل کننده زندگی شهری به طرف طبیعت کشیده می شوند،می توانندشهرستان بهمئی دراستان کهگیلویه وویراحمد رابه عنوان مقصدسفرانتخاب کنند.شهرستان بهمئی درفصل بهار بهترین وضعیت جغرافیایی راداردوفضای سرسبز ودلنشین کوهها وجنگل های سرسبز آن لطافتی خاص به روح های لطیف والبته غم گرفته روزگارمی دهد.

چون شهرستان بهمئی دراین فصل گردشگران زیادی رابه خودجلب می کندبرآن شدم تا مناطق بکروزیبا ی آن رابیشترمعرفی کنم:

«توجه: عکس این آثارومناطق درقسمت های دیگراین وبلاگ موجودمی باشد»

1-منطقه زیبا ،باستانی وسرسبز قلعه نادر.

این منطقه گردشگری ازدونظر دارای اهمیت است :یکی به دلیل سرسبزی وخرمی میانه آن واستفاده علاقمندان به کوهنوردی آرام

دوم به دلیل باستانی بودن منطقه که جای جای آن یادگاری ازتاریخ این مملکت است.

این قلعه زیبا 4تا5کیلومتربیشتربا لیکک فاصله ندارد.وحتمابه شماخوش می گذرد.

2-دریاچه زیبای برم الوان

نسیم دلربای این دریاچه طبیعی مخصوصا هنگام غروب هرچه خستگی درروح انسان است رابه بادفنا می سپارد.سرسبزی زمین های اطراف ،زمین فوتبال ، قایق و..... فضای جالی رادراینجابه وجودآورده است.

3-تنگ باستانی سروک:این تنگه تاریخی به چنددلیل دارای اهمیت است:

1-فضای سرسبزودلگشا وجنگل های یکنواخت سرووبلوط «فقط بایدببینید تامتوجه شویدچه می گوییم»

2-چهارسنگ نوشته منقوش وزیبا ازدوره الیمایی -اشکانی «که بادیدن آن می توان آثارتخت جمشید راتداعی کرد»

3-باغ های زیبا وآب خنک گوردک

4-کوه پیمایی مفید

برای رفتن به این تنگه دوراه وجوددارد:1-اگرازطرف گچ بلندبرویم حدودیک ساعت ونیم پیاده روی می خواهد که راه قدیمی رانیزمی بینم

2-اگرازطرف ماغربرویم ماشین تا وسط تنگه می رود وراهش هم خوب است.

4-تنگ ماغر

این تنگه دارای طبیعت زیبا ودرختان بلوط وچشم اندازی زیبامی باشد.ازلحاظ امکانات دارای برخی امکانات مثل برق ،آب لوله کشی ،سرویس بهداشتی وپارکینگ می باشد.

5-طبیعت زیبای ممبی وسرآسیاب : این دوبخش نیزدارای فضای دلنشینی هستند. رودخانه سرآسیاب ودشت کوهپایه ای ممبی ورودتلخ فضای بسیارجالبی را به خوداختصاص داده اند.

6-طبیعت زیبای دره نارنجی وآبسل :درختان تنیده به هم بلوط وساختار خانه های قدیمی ویک استودان درآب انار ازخصوصیات این منطقه است.مخصوصا فضای آرام این منطقه وکوه سرافراز حاتم آرامشی عجیب به انسان می بخشد.

7-بناهای مذهبی

الف)امامزاده سیداسدالله وسیدابراهیم که زائران فراوانی دارد.فقط مسافران گرامی توجه فرمایندبرای زیارت این امامزاده ها روزهای اول سال مسافرت کنیدچون درروزهای پایان تعطیلات بسیارشلوغ است وممکن است جایی برای اسکان گیرنیاید.

ب)امامزاده بابااحمد نیزدارای زوارزیادی است.ونزدیک قلعه نادرنیزهست.

8-قلعه لیکک نیزدارای نما وتاریخ خاصی است که دیدنش خالی ازلطف نیست.

 

9-فضای دلنشین قلات وکوندیده نیز هم نزدیک است وهم دیدنی .مخصوصا درختان پرتقال ،لیمو وزیتون که متمرکز وبه هم پیوسته هستند بسیارجالب است.

 

 

/ 0 نظر / 190 بازدید