خان طلا

اشعارسروده شده درباره کشتن خان طلا (خداکرم خان علاء الدینی)تهیه شده توسط خانم آزادبخت دانش آموزسوم تجربی

بعدازاینکه قیام سال 1316خداکرم خان علیه رژیم پهلوی به نتیجه نرسید،اوتصمیم گرفت برای نجات ایلش خودراتسلیم کند.باقسم نمایندگان شاه مبنی برامان دادن به طایفه، خان طلاتسلیم شدولی ماموران حکومتی قسم راشکستندوخان طلا رابه قتل رساندند اشعارزیرکه البته به صورت جسته وگریخته هستندوتوسط دانش آموزان اینجانب جمع آوری شد،گوشه ای است ازآه وفریادطایفه برای ازدست دادن قهرمانان خود

((البته ترجمه اش باخودتان))

قَسَمَلِ زره پوش خاطرجَمُم که                           بردُنُم چل پلکون شکال زَنُم که

سرره چل پلکون خین ریزه ریزه                          سرشون ِخان طلا چی مَه بریزه

سرره چل پلکون کِردِن درازُم                               یاخداوم برسون یوسف وکاظم

سرره چل پلکون شونُم گِرُتَش                            یاخداوم برسون سرداروجونبخش

سرره چل پلکون زَینُم یَه تیری                             باراله وَم برسون چارخواجمیری

حضرات بهمئی گودَخدافظ                                   واتوایبوی بِکِشنُم سرگچ رومِز

همتودونسه بوین سرهنگ منه کشت                 یکیتو وَم نگوین واگَردُم واپشت

هرچه گشتم که وکه کسی نکشتم                     بردنُم چل پلکون تیرزیَن وپُشتُم

سرره چل پلکون تیرخَردوپشتم                           گوبِرَس،یوسف برس دردِت من جونم

خَوَرَ که آوردی خدامَوَردار                                    ایکشن خان طلا یوسف خَوَردار

باراله وَم برسون چارمرددل دار                            نجفَ علی بازَ،کاظمُ وسردار

سرگچ چل پلکون بسَی یه شیری                        یاشاهِ یاخان طلا یاهم وزیری

سررَی چل پلکون خینی دیاره                            یاخین خان طلا یاهم شکاله 

/ 10 نظر / 127 بازدید
غریبه

سلام برادر جدا زیبا بود ....البته قبلا در نشریه پرسش زده بودیم ولی ....

میر غلامعباس خدامیان

سلام دوست عزیز وارجمندم خوبی ؟ سلامتی ؟ امیدوارم همیشه خوشحال باشی . تاخیر منو ببخشید .نت مشکل داشت نمی تونستم بیام خدمتتون . آرزودارم دلت از غصه ها خالی شود . دختری دلش شکست رفت و هر چه پنجره رو به نور بود بست رفت و هر چه داشت یعنی آن دل شکسته را توی کیسه ی زباله ریخت پشت در گذاشت صبح روز بعد رفتگر لای خاکروبه ها یک دل شکسته دید ناگهان توی سینه اش پرنده ای تپید چیزی از کنار چشمهای خسته اش قطره قطره بی صدا چکید رفتگر برای کفتر دلش آب و دانه برد رفت و تکه های آن دل شکسته را به خانه برد سال هاست توی این محله با طلوع آفتاب پشت هر دری یک گل شقایق است چون که مرد رفتگر سال هاست عاشق است میخوای بیای خونه ما ؟ برات آدرس گذاشتم راهو گم نکنی . ما دلمون برای دوستان تنگ میشه @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ @ @@@@@@@@این هم آدرسمه

خرمی

سلام وبلاگ خوبی دارید موفق باشید

امید باران

بارلا وم برسون سه مرد کاره عیوضی کای ولی خون، شیر آدگاره

بلوطی

دستتون درد نکنه خیلی خوب بود ابل بزرگ بهمئی باید به داشتن چنین افرادی افتخار کند خدا کرم خان بهمئی معروف به خان طلا بزرگ مرد تاریخ و ایل بهمئی خان طلا صحرا علاء با شاه کنه جنگ همتون کمک کنین هفت لنگ و چهار لنگ از طبیبی تا بویر احمد دشمن زیاری شیر شکار کرد به اعلاء بیایین دیاری خان طلا خدا کرم مرد خوشرنگ دیدمش صحرا اعلاء ریخته به سرهنگ یکی سُون و اعلاء یکی و دالون فرج الله کُر خان طلا زِد زیر بالون

یاسردهبانی

باسلام اشعاری که درباره زنان ایل بهمئی ومادر خداکرم خان سروده اند بی خانم توکِل بزن کِل رسا کل رومزِغارت کنیم بریم سِی هفت کل بی خانم توکل بزن ایل خَوَرکن فرجلاشیرنَرَزیتر خَوَکن بی خانم رَدسرقله خداخدا کِ هرکه رَهرکه اُمدپُرس خانطلا کِ بی خانم مینا شه کَند گُدیاباوامد فرجلا وجعفرم بیان سلامت بی خانم مینا شه کَند رفته مِنِ پیر دَلَفُ نذر اکنم خان نَخَره تیر بی خانم چادرکند دسماله وردا برنووَه وَدَس گِرُدغِشَنَ دِردا بی خانم کل اِزنه ازیر چندار ثقفی جونَ نَبُرد توپَ کنه بار بی خانم،کل فاطمه گوهر سه تاتو وَریسید پَل بورید سی خانطلا تو خسته نباشی دلاور

محمد از اهواز

سلام تشکر از شما