اشعاری درموردنقش زنان طایفه علاء الدینی درقیام 1316

اشعاری درموردحماسه سازی ونقش زنان طایفه علاء الدینی درقیام 1316

ارسالی ازطرف آقای یاسردهبانی

باسلام اشعاری که درباره زنان ایل بهمئی ومادر خداکرم خان سروده اند :                      بی خانم توکِل بزن کِل رسا کل         رومزِغارت کنیم بریم سِی هفت کل  

 بی خانم توکل بزن ایل خَوَرکن       فرجلاشیرنَرَزیتر خَوَکن                بی خانم رَدسرقله خداخدا کِ       هرکه رَهرکه اُمدپُرس خانطلا کِ         بی خانم مینا شه کَند گُدیاباوامد         فرجلا وجعفرم بیان سلامت         بی خانم مینا شه کَند رفته مِنِ پیر      دَلَفُ نذر اکنم خان نَخَره تیر      بی خانم چادرکند دسماله وردا          برنووَه وَدَس گِرُدغِشَنَ دِردا          بی خانم کل اِزنه ازیر چندار            ثقفی جونَ نَبُرد توپَ کنه بار          بی خانم،کل فاطمه گوهر سه تاتو     وَریسید پَل بورید سی خانطلا

/ 1 نظر / 46 بازدید
داود بلوطی

سلام خسته نباشید عالی بود.