خداونددردین یهود

هردینی درموردخداوندموردستایش خویش نظری دارد.دین یهودیکی ازادیان الهی می باشدکه درموردخداوند،شخصیت واسامی خداوندنظرات خاصی دارد. مادراین قسمت برای آشنایی کاربران گرامی قسمتی ازاین اعتقادات راازسایت انجمن کلیمیان ایران می اوریم:

منبع :سایت کلیمیان ایران

اسامی خداونددردین یهود:

در "تنخ" (تورات و کتب انبیاء بعدی بنی اسرائیل)، "تلمود" و "زوهر" نام ها ی زیادی به خد.اوند اطلاق شده است که غیر از یک نام اصلی و اعظم، سایر اسامی به نوعی صفت و لقب برای او محسوب می شوند. بنابراین، غیر از نام اصلی که ویژه و مختص خد.اوند است، ممکن است سایر اسامی به غیر خد.اوند نیز نسبت داده شوند (مانند کلمه ی "قادر").
1- ا.ل א-ל
به معنای قادر و توانا. این نام از قدیمی ترین اسامی خد.اوند است که قوم سامی و عبرانی به کار می برد و بر قدرت خد.ایی اشاره دارد. این کلمه به معنای کلی "معبود و ا.لهه" نیز به کار می رود. بخصوص در حالت جمع "ا.لیم" که معنای "بت ها" را می رساند. این کلمه به عنوان پیشوند یا پسوند ا.لهی اسامی متداول است، مانند اسامی "الیا"، "الیشا"، "الیهو"، یا "ییسرائل"، "ییشمائل"، "شموئل" (که از شخصیت های مذهبی تنخ هستند). همچنین در القاب خد.اوند نیز این کلمه استفاده می شود: "ا.ل علیون: قادر متعال"، "ا.ل عولام: قادر جهان"، "ا.ل شدی: قادر مطلق"، "ا.ل روئی: خد.ای بیننده ی من" و "ا.ل بریت: خد.ای پیمان و میثاق".
2- ا.لوه אלוה و ا.لوهیم אלהים
"الوه" به معنای کلی "خد.ا" یا ا.لهه به کار می رود و "ا.لوهیم" از لحاظ معنوی، جمع کلمه ی اول است و هر دو از کلمه ی "ا.ل" مشتق شده اند.
"ا.لوه" معمولا در تقابل با خد.ای حقیقی و به نشانه ی معبودان دیگر کاربرد دارد، هر چند که یکی از اسامی و القاب خد.ا می باشد.
کلمه ی ا.لوهیم معمولا به معنای "خالق" استفاده می شود و بر قدرت ا.لهی (که مجموعه ی کل قدرت های جهان است) دلالت دارد و عرفای یهود آن را نامی به نشانه ی خصلت "عدالت ا.لهی" می دانند. در تورات (تنخ) به از این نام به تنهایی یا همراه با نام اعظم خد.اوند برای اشاره به ذات خد.ا استفاده شده است. ب این وجود، این کلمه، معانی متعددی دارد که متاسفانه نادیده گرفتن آن، گاه موجب سوء تعبیر در معانی تورات گشته است.
کلمه ی ا.لوهیم به معنای فرشته (یا فرشتگان)، قاضی، داور، سرور و رییس نیز به کار رفته است. به طور مثال خد.اوند در برانگیختن حضرت موسی برای رهایی قوم بنی اسرائیل، با خودداری موسی به خاطر لکنت زبان مواجه می شود و در پاسخ به او می گوید": او (هارون برادرت) برای تو با قوم صحبت خواهد کرد، او برای تو به منزله دهان خواهد بود و تو رییس او خواهی بود.(شموت 4:16)
در تورات در این آیه از کلمه ی الوهیم برای لفظ "ریاست" استفاده کرده است.
سفر برشیت در شرح رویارویی حضرت یعقوب با برادرش "عساو" (که پس از سال ها دوری، نوعی عداوت و کینه بین آنها حکمفرما بود) آمده است که شب قبل از رویارویی آن دو، "یعقوب تنها ماند و با مردی تا سپیده ی صبح، گلاویز شد..." . و چون صبح شد، او از یعقوب خواست که رهایش کند، اما یعقوب گفت: "تو را نمی فرستم مگر آن که مرا برکت نمایی زیرا یعقوب فهمیده بود که او فرشته ای است از جانب خد.اوند و برای آزمایش او. و فرشته گفت نامت دیگر یعقوب خوانده نشود مگر اسرائیل، زیرا که بر "ا.لوهیم" (فرشته) و انسان ها پیروز گشتی" (برشیت32:29 ). در اینجا کلمه ی ا.لوهیم به وضوح در معنای فرشته به کار رفته است که برخی از مترجمین با تعبیر آن به "خد.ا" موجبات شک و شبهه را در کلام ا.لهی تورات پدید آورده اند.
3- ا.دونای אדני این نام از کلمه ی "ادون" (אדון) به معنای محترمانه و رسمی "آقا" (سرور) گرفته شده است که معنای تحت اللفظی آن "آقا و سرور ما" می باشد، البته در اکثر موارد، این نام جزء نام های خد.اوند و اشاره به ذات اوست. علاوه بر این، هنگام دیدن کلمه ی نام اصلی و اعظم خد.اوند که تلفظ آن ممنوع است، از این نام (ا.دونای) استفاده می شود. هر چند که استفاده و بر زبان راندن همین نام نیز بدون نیاز شرعی و رسمی معمولا ممنوع است و به جای آن از کلمه ی "هشم" به معنای "آن نام" استفاده می شود.
4- نام اصلی و اعظم خد.اوند، ی-ه-و-ه (y-h-w-h) این نام تنها به خد.اوند اختصاص دارد و هیچ گونه صفتی که به غیر از او اطلاق گردد به شمار نمی رود. تلفظ آن طبق شرع یهود ممنوع است و تنها در ایام آبادی بیت المقدس (معبد سلیمان)، کاهن اعظم (و در مواردی دیگر کاهنان) در موارد خاص مجاز به تلفظ آن بودند. از اعراب گذاری های متعددی برخوردار است که در متن تورات (تنخ) طبق قانون ویژه ای، اعمال می شود. این کلمه به علت قداست ویژه در نزد یهودیان، علاوه بر تورات، تنها در کتب مقدس (مانند کتاب های دعا) نوشته یا چاپ می شود و حتی در تلمود یا سایر نوشته های دینی از این کلام استفاده نمی شود. همان گونه که ذکر شد، برای خواندن آن از کلمات "اَ.دُونای" یا "هَشِم" استفاده می شود.
عرفای یهود، این کلمه را نشانه ی خصلت "رحمت" خد.اوند دانسته اند، که گاه در مقابل و گاه در کنار کلمه ی "اِ.لوهیم" به نشانه ی عدالت ا.لهی قرار می گیرد.
5- اسامی دیگر:
علاوه بر اسامی فوق، در دیگر منابع دینی یهود (تلمود، زوهر، گفتار علمای مذهبی) اسامی و صفات دیگری نیز برای خد.اوند به کار رفته اند، که تعدادی از آنها به این شرح هستند:
"هَگاوُوهَ ha-gavoha " : (خد.ای) متعال.
"صِو.ائُوت – zevaot " : رییس لشکریان ا.لهی (توانا بر همه چیز، معادل almighty).
"هَگِوورا – ha-gevurah " : آن (خد.ای) جبار و قدرتمند.
"یُوصِر هَکُل yozer ha-kol " : آفریننده همه چیز.
"اِ.ل هَتیشبا حُوت e.l ha-tishbahot " : خد.ای شایسته ی سپاس ها و مدح ها.
"شُومِر ییسرائل shomer yisrael " : محافظ بنی اسرائیل.
"ماگِن اَوراهام magen avraham " : محافظ ابراهیم.
"صور ییصحاق zor yizhaq : صخره ی پناه اسحق.
"مِلِخ مَلخِه هَمِلاخیم melekh malkhei ha-melakhim " : پادشاهی (مسلط) بر پادشاهِ پادشاهان
"هَشامَییم ha shamayim " : به معنای لغوی آسمان که در متون دینی به خد.اوند نیز اشاره دارد.
"هَقادوُش باروخ هو ha-kadosh barukh hu " : (خد.ای) مقدسِ متبارک.
"ریبوُنو شِل عُلام ribbon shel olam " : سرورِ جهان.
"هَماقُوم ha-makom " : آن مکان (آن مقام متعالی).
"هارَحمان ha-rahaman " : آن (خد.ای) رحمان.
"رَحمانا rahmana " : آن (خد.ای) رحمان.
"آوینو شِبَشامَییم avinu she-ba-shamayim " : پدر ما که در آسمان است. (پدر آسمانی ما).
"شالُوم shalom " : به معنی سلام و صلح و سلامتی، یکی از اسامی خد.اوند است.
"تِمیرا دِ-تِمیرین temira de-temirin " : پنهان تر از پنهان ها.
"عَتیقا دِ-عَتیقین attika de-attikin " : قدیمی تر از قدیمی ها.
"سیبَت کُل هَسیبوُت sibbat kol ha-sibbot " : مسبب تمام سَبب ها.
"عیلَت کُل هاعیلُوت illat kol ha-illot " : علتِ تمام علت ها.
"اِن سُوف ein sof " : بی نهایت، ازلی و ابدی.
"اِهیِه اَشِر اِهیه ehye-asher-ehyeh " : من آن هَستَم که تا ابد خواهم ماند.

اصول یهوددرموردخداوند:

این اصول به شرح زیر هستند:
1- خد.اوندِ متبارک، موجود (حاضر) و ناظر است.
2- او یکتا و واحد است.
3- او جسم ندارد و شباهتی هم به جسم ندارد.
4- او مقدم بر هر موجود قدیمی در جهان است.
5- عبادت موجودی به غیر از او جایز نیست.
6- او از افکار و نیات انسان ها مطلع است.

 

 

 

/ 1 نظر / 63 بازدید
عباس حبیبی اصل از دانشگاه یاسوج

سلام برادر امیدوارم حال شما خوب باشه.لطفا مهمترین اتفاقات شهرستان را برایم بفرست.با تشکر