سرنوشت امامزاده عبداله(ع)چه شد؟

تمام کسانی که درجاده  بخش های  ممبی ،سرآسیاب ولنده  بالیکک درارتباط بودند،یک بنای متبرک رادرماغربه یاددارندکه ازکنارآن باسلام وصلوات وذکرفاتحه می گذشتندوبرای سلامتی دراین راه پرپیچ وخم ازایشان توسل می جستند.این امامزاده بزرگوارسالیان درازمحل شستشوی غم دل  کسانی بودکه ازناملایمات روزگاربه آنجاپناه می جستند.

امامتاسفانه به دلیل بی تدبیری مسئولان ذیربط بنای این امامزاده به بهانه تعمیرکاملا تخریب شد وبعدازگذشت چندین سال هنوزهیچ اقدامی برای ساخت آن انجام نگرفته است. مابه مسئولان ذیربط یادآورمی شویم که تخریب این بنای فرهنگی  -مذهبی  سوالاتی رادرذهن مردم به وجودآ ورده است که موجب بدنامی عاملان تخریب وبی اعتمادی می شود.

آن ازتخریب شبانه بقعه هایی مثل باجره -باباپیر وشاه وارث توسط سارقان آثارباستانی واین هم ازتخریب امامزاده عبداله آن هم نه دردل شب وتوسط سارقان بلکه درروزروشن وباهماهنگی مسئولان .

چه کسی دربرابرانهدام این آثارفرهنگی وباستانی ومذهبی مسئول است؟...

اداره میراث فرهنگی ،فرمانداری ،بخشداری هاواداره اوقاف دارندچکارمی کنند؟ مگرمی شودبا بقعه هاوبناهای متبرکه هم بازی کرد؟ آیااینها هم مثل بنای «گوربخیل»است که تخریب شدوکسی صدایش درنیامد؟

تورابه خداکسانی که این مطلب رامی خوانند،درد دل فرزندان خوددرگروه تاریخ رادریابید وازمسئول تاغیرمسئول فکری به حال این بقعه هاواماکن کنید.

/ 0 نظر / 5 بازدید