# بهمئی

استودان آب انارکنگرتلخو

پژوهشگران تاریخ ایران باستان بخوانند: معرفی استودان(دخمه) آب انارکنگرتلخو(دره نارنجی) استودان (دخمه)جایی بودکه زردشتیان اجسادمردگان خودرادرآن می گذاشتندتاپرندگان که جزوگروه سپنتامینو(خیر)بودندگوشت بدن ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 31 بازدید