# بهمئی

میدان بسیج شهرلیکک شهرستان بهنئی بانمای تنگ سروک

نمادتنگ سروک درمیدان ورودی شهرلیکک شهرستان بهمئی دراین نمادکه به همت شهرداری لیکک طراحی وساخته شد،تصاویرونمادهای نقوش برجسته درسنگ های تنگ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 23 بازدید

استودان یاگوردخمه آب انارکنگرتلخوشهرستان بهمئی

پژوهشگران تاریخ ایران باستان بخوانند: معرفی استودان(دخمه) آب انارکنگرتلخو(دره نارنجی) استودان (دخمه)جایی بودکه زردشتیان اجسادمردگان خودرادرآن می گذاشتندتاپرندگان که جزوگروه سپنتامینو(خیر)بودندگوشت بدن ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 17 بازدید

استودان آب انارکنگرتلخو

پژوهشگران تاریخ ایران باستان بخوانند: معرفی استودان(دخمه) آب انارکنگرتلخو(دره نارنجی) استودان (دخمه)جایی بودکه زردشتیان اجسادمردگان خودرادرآن می گذاشتندتاپرندگان که جزوگروه سپنتامینو(خیر)بودندگوشت بدن ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 4 بازدید

انتقادشدیدمسئول انجمن اهل قلم شهرستان بهمئی ازبی توجهی اداره ارشاداسلامی استان ب

درجلسه رؤسای انجمن های فرهنگی وهنری شهرستان بهمئی با آقای تقی زاده رئیس این اداره،آقای آریوبرزن حبیبی اصل مسئول انجمن ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید